20 آذر 1398

راهنمای استفاده از سامانه میز خدمت الکترونیک

بررسي سابقه آماري مسكن يكم و ساير استعلام هاي فرم (ج)

مرحله اول : كليك بر روي گزينه «درخواست خدمت»

مرحله دوم : انتخاب خدمت مورد نظر

مرحله سوم : كليك بر روي گزينه «ادامه فرايند»

مرحله چهارم : ثبت اطلاعات اوليه متقاضي

مرحله پنجم: بارگذاري مدارك و مستندات لازم

مرحله ششم :كليك بر روي گزينه «تاييد و ادامه»

مرحله هفتم : ثبت اطلاعات تخصصي مرتبط با خدمت

مرحله هشتم : دريافت كد رهگيري