شماره: 45767
1400/02/12
حضور مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در شهرستان جغتاي با هدف بررسي وضعيت پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي
حضور مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در شهرستان جغتاي با هدف بررسي وضعيت پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در سفر به شهرستان جغتاي، وضعيت پروژه هاي حوزه راه وشهرسازي اين شهرستان را بررسي كرد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، مهندس سيدعبدالمجيد نژادصفوي مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي به همراه مهندس پارسا معاون مهندسي و ساخت اين اداره كل و مهندس ابراهیم نیا معاون املاک و حقوقی اين اداره كل، ربیع رییس اداره حقوقی و نيز مهندس رزاقی رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان هاي جوین و جغتای از پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي اين شهرستان همچون بلوار مسکن مهر ( بلوار امام رضا) و اراضی طرح اقدام ملی شهرستان جغتای، پروژه محور برغمد - جغتای با توجه به درخواست جهت ارتقا این محور از راه روستایی به راه بین شهری و همچنين محور در حال اجرا سبزوار _ جوین بازديد و راهكارهاي رفع موانع موجود را بررسي كردند.
وي همچنين در جلسه شورای تامین این شهرستان كه با حضور فرماندار ، محبي نماينده مردم جغتاي در مجلس شوراي اسلامي، رحیمی رییس دادگستری ، مرادی فرمانده انتظامی، دکتر نقوی ، قاضی پور شهردار، اعضا شوراي شهر اين شهرستان برگزار شد، شركت كرد.
حق انتشار محفوظ است ©