31 فروردین 1398
قوانين و مقررات معاونت شهرسازي و معماري

قوانين و مقررات معاونت شهرسازي و معماري

 عنواندسته‌بندی 
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی (1381/05/06) و آیین نامه آن (1383/03/06) دریافت
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دریافت
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور دریافت
اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری دریافت
تفسیر کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دریافت
ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها دریافت
ضوابط شهرسازي و ساختماني درطول تهيه تا زمان تصويب طرحهاي هادي ، جامع وتفصيلي دریافت
ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری (سیما و منظر شهری) دریافت
ضوابط و مقررات شهرسازی برای عبور معلولین (مصوب 1368/03/08) دریافت
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351.12.22) دریافت
قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعئین آنها دریافت
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 دریافت
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385 دریافت
قانون نظارت عاليه بر كنترل رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در صدور پروانه و تهيه طرحهايي و شهرسازي و چگونگي اجراي آنها دریافت