27 مهر 1400
 عنواندسته‌بندی 
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی (1381/05/06) و آیین نامه آن (1383/03/06) دانلود
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دانلود
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور دانلود
اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری دانلود
تفسیر کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانلود
ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها دانلود
ضوابط شهرسازي و ساختماني درطول تهيه تا زمان تصويب طرحهاي هادي ، جامع وتفصيلي دانلود
ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری (سیما و منظر شهری) دانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی برای عبور معلولین (مصوب 1368/03/08) دانلود
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351.12.22) دانلود
قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعئین آنها دانلود
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 دانلود
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385 دانلود
قانون نظارت عاليه بر كنترل رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در صدور پروانه و تهيه طرحهايي و شهرسازي و چگونگي اجراي آنها دانلود