| 02 مهر 1399

شرح وظايف

1- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
2- بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
3- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه  و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
4-  تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
5-  كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
6- شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
7- جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
8- تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
9- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
10- انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
11- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
12- پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات  و تجهيز منابع مربوط .
13- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
14- پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت¬بندي طرح¬هاي سرمايه¬گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي.
15- بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح¬هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي.
16- احصاء و شناسايي پروژه¬هاي سرمايه¬گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.
17- شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن¬ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
18- برقراري ارتباط مستمر با بانك¬ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري،  به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.
19- انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح¬ها و پيگيري اجراي آن¬ها.
20- برگزاري همايش¬ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت¬هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان .
21- استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت¬هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه¬هاي حوزه راه و شهرسازي.
22- همكاري با ادارات كل استاني شركت¬ها و سازمان¬هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
23- پيشنهاد طرح¬هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت¬هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
24- مديريت بهينه دارايي¬هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره¬گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت¬هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
25- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح¬هاي مصوب.
 

 

 

شرح وظايف

- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .

شرح وظايف

1- مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
3- ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
4- تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
5- اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :
الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.
 ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .
د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.
6- رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
7-  برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
9-  اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
10-  عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
11-  تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.
 

 

 

 

شرح وظايف

1- پيگيري اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور .1
2- تهيه برنامه هاي لازم براي پشگيري از بحران و ايجاد آمادگي جهت مواجهه با حوادث احتمالي.
3- هماهنگي با ستاد وزارت متبوع در اجراي برنامه هاي مربوط به مديريت بحران و پدافند غير عامل.
4- همكاري در زمينه تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان ، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها .
5- پيگيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه – درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده .
6- برآورد اعتبارات مورد نياز اجراي طرحهاي پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند
 غير عامل ستاد .
7- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده  از سوي مراجع ذيربط .
8- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهاي ذيربط.
9- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل .
10- راه اندازي و به روز رساني سامانه مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در  سطح اداره كل .
 

شرح وظايف

1- انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.
2- بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.
3- ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.
4- ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هاي
حمل و نقل تركيبي.
5- شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.
6- شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .
7- مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.
 

شرح وظايف

1-جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.
2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.
5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .
6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.
7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.
8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .
9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.
10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.
11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.
12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .
13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.
 

شرح وظايف

1. گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
2.تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط.
3.انجام كليه فعاليت هاي دبيرخانه اي ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.
4.تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط.
5.كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار .
6.كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به مدير كل استان .
7.انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
8.راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فناوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
9.فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .
10.بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه.
11.استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .
12.تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.