05 تیر 1398

شرح وظايف

1- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
2- بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
3- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه  و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
4-  تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
5-  كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
6- شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
7- جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
8- تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
9- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
10- انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
11- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
12- پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات  و تجهيز منابع مربوط .
13- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
14- پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت¬بندي طرح¬هاي سرمايه¬گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي.
15- بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح¬هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي.
16- احصاء و شناسايي پروژه¬هاي سرمايه¬گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي.
17- شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن¬ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط.
18- برقراري ارتباط مستمر با بانك¬ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري،  به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز.
19- انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح¬ها و پيگيري اجراي آن¬ها.
20- برگزاري همايش¬ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت¬هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان .
21- استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركت¬هاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه¬هاي حوزه راه و شهرسازي.
22- همكاري با ادارات كل استاني شركت¬ها و سازمان¬هاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
23- پيشنهاد طرح¬هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت¬هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
24- مديريت بهينه دارايي¬هاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره¬گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت¬هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
25- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرح¬هاي مصوب.
 

 

 

شرح وظايف

- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .

شرح وظايف

1- مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
3- ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
4- تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
5- اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :
الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي
ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.
 ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .
د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.
6- رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
7-  برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
9-  اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
10-  عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
11-  تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.
 

 

 

 

شرح وظايف

1- پيگيري اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور .1
2- تهيه برنامه هاي لازم براي پشگيري از بحران و ايجاد آمادگي جهت مواجهه با حوادث احتمالي.
3- هماهنگي با ستاد وزارت متبوع در اجراي برنامه هاي مربوط به مديريت بحران و پدافند غير عامل.
4- همكاري در زمينه تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل ونقل ، شريانهاي حياتي ، بلاياي جوي و طوفان ، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه هاي زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها .
5- پيگيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه – درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده .
6- برآورد اعتبارات مورد نياز اجراي طرحهاي پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند
 غير عامل ستاد .
7- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده  از سوي مراجع ذيربط .
8- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهاي ذيربط.
9- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل .
10- راه اندازي و به روز رساني سامانه مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در  سطح اداره كل .
 

شرح وظايف

1- انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه حمل و نقل در استان به منظور تسهيل ارتباطات و تأمين ايمني حمل و نقل.
2- بررسي ظرفيتهاي حمل و نقلي استان و ارائه برنامه هاي پيشنهادي درخصوص گسترش حمل و نقل در استان به ستاد وزارت متبوع.
3- ارائه پيشنهادات لازم به ستاد وزارت متبوع براي ايجاد زيرساختهاي لازم جهت اجراي امر حمل و نقل.
4- ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان زيربخشهاي حمل و نقل در استان براي بكارگيري شيوه هاي
حمل و نقل تركيبي.
5- شناسايي و استفاده بهينه از شيوه هاي ترابري و هماهنگي بين آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.
6- شناسايي شركتهاي فعال در زمينه حمل و نقل و ايجاد هماهنگيهاي لازم ميان آنها .
7- مطالعه، بررسي و شناسايي مشكلات و موانع موجود وپيشنهاد راهكارهاي مربوطه جهت رفع آنها.
 

شرح وظايف

1-جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.
2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.
5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .
6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.
7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.
8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .
9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.
10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.
11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.
12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .
13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.
 

شرح وظايف

1- گرد آوری و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط.
2- تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط.
3- انجام كليه فعاليت هاي دبيرخانه اي ستادآمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط.
4- تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط.
5- كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه‌هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار .
6- كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه ، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به مدير كل استان .
7- انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان.
8- راهبري نظام ها ، فرآيند ها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
9- فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده .
10- بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه.
11- استقرار سيستم اطلاعات مديريت ونظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها وخط مشي هاي وزارتخانه .
12- تجزيه وتحليل وپردازش داده‌ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان بر حسب مورد.