| 24 اردیبهشت 1400

 

 

EN / FA    

 • معاونت توسعه و منابع انساني

  معاونت توسعه و منابع انساني

 • معاونت مسکن و ساختمان

  معاونت مسکن و ساختمان

 • معاونت مهندسی و ساخت

  معاونت مهندسی و ساخت

 • معاونت املاک و حقوقی

  معاونت املاک و حقوقی

 • معاونت شهرسازی و معماری

  معاونت شهرسازی و معماری

 • مدیریت حراست

  مدیریت حراست

 • اداره هماهنگی امورحمل و نقل

  اداره هماهنگی امورحمل و نقل

 • ادارات زیرمجموعه مدیرکل

  ادارات زیرمجموعه مدیرکل