| 24 اردیبهشت 1400

 

 

EN / FA    

فراخوان جذب سرمايه گذار

             به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده ومحلات نا كارآمد شهري شهرهاي استان خراسان رضوي

اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي در نظر دارد به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده شهر مشهد با بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي(اشخاص حقيقي و حقوقي) و دراجراي تكاليف قانوني خود در جهت نوسازي بافت هاي فرسوده و نا كارآمد شهري اقدام به جذب سرمايه گذار در پروژه هاي قابل تعريف در بافتهاي فوق الاشاره نمايد كه در اين راستا محلات هدف پروژه با محدوده تقريبي در محل اداره كل راه و شهرسازي موجود مي باشد.

بدينوسيله از كليه سرمايه گذاران بخش غيردولتي ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) اعم از توسعه گران ، انبوه سازان ،.....كه داراي توان سرمايه گذاري و ترجيحا تخصص و تجربه ساخت و ساز مسكن با هدف توسعه محلات را داشته و مايل به مشاركت و سرمايه گذاري در اين برنامه مي باشند دعوت بعمل مي آيد تا ضمن تهيه اسناد نسبت به تكميل فرم هاي تهيه شده درذیل تکمیل و حداكثر تا تاريخ 1398/02/31 ثبت نمايند.

Loading
  • ثبت اطلاعات اولیه

  • جهت ارزیابی شرکت تکمیل کلیه اطلاعات ذیل الزامی و مسئولیت ثبت اطلاعات ناقص و اشتباه بر عهده شرکت می باشد.

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ضعیف عالی