27 شهریور 1400

آگهي فراخوان مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي در اجراي طرح اقدام ملي مسكن

 

در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال جهش توليد و پيرو دستورات رياست محترم جمهوري پيرامون توليد مسكن و كمك به اقشار نيازمند حمايت در اين حوزه. وزارت راه و شهرسازي(اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي)در نظر دارد از ظرفيت بخش خصوصی در اجراي برنامه هاي بخش مسكن استفاده نموده و با ايجاد هم افزايي بين بخش هاي مختلف، ضمن كمك به رونق كسب و كار بخش خصوصي ،برنامه هاي بخش مسكن را اجرايي نمايد.

لذا كليه سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي:

مالکین اراضی در محدوه شهرها

مالکین واحد هاي مسكوني نيمه تمام

مالکین واحد هاي مسكوني تكميل شده آماده فروش

مي توانند ضمن ارايه اسناد و مدارك مربوط به ملك/ واحد مسکونی، آمادگي خود را براي مشاركت و همكاري در طرح اقدام ملي مسكن تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1399/05/05 به معاونت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي اعلام نمايند.

در اجراي اين طرح، وزارت راه و شهرسازي مشوق هاي لازم را براي مشاركت كنندگان بخش خصوصي فراهم مي نمايد که جزئيات مشوق هاي مندرج در اين آگهي در سایت اداره کل به آدرس razavi.mrud.ir درج گردیده است .

 

اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

 

 

مدارك لازم جهت مشارکت در طرح اقدام ملي مسكن (خود مالكين- اراضي بخش خصوصي)