01 اسفند 1397

لیست دفاتر پیشخوان مشهد

ردیف کد دفتر-شهری نام شهرستان
1 1078-19-72 (فروزان فیروزکوهی) مشهد (پارک تا تقی آباد)
2 1285-19-71 (مبینی) مشهد (تقی آباد تا اداره)
3 1120-19-72 (وحیده رستمی سابق) مشهد (قاسم آباد)
4 1117-19-72 (خلیل عرب) مشهد (سیدی)
5 1033-19-72 (بنفشه اصغری) مشهد (گاراژدارها)
6 1211-19-71 (حسن حقدادی) مشهد (جاده جدید قوچان)
7 1070-19-72 (حسین ناصری خانرودی) مشهد (منطقه 7 شهرداری)
8 1013-19-72 (الهه فروتن) مشهد (شهید مفتح)
9 1202-19-72 (مهدی جلائیان سامانی) مشهد (فدائیان اسلام)