21 آذر 1397

لیست خدمات

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

1

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

15061544000

2

فرآیند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

15061546100

3

فرآیند تامین نصاب زمین موات از محل اراضی مالک

15061546101

4

واگذاری زمین به اقشار ویژه

15021549100

5

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

15021549102

6

واگذاری زمین به عموم مردم

15021549103

7

واگذاری زمین به دستگاههای دولتی

15021549101

8

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

15061677000

9

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

15061681000

10

صدور پروانه اشتغال به کار

13041682000

11

برگزاری آزمون ورود به حرفه

18051678100

12

صدورپروانه اشتغال به کار دفاترمهندسی طراحی

13041682100

13

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی(شخص حقیقی)

13041682101

14

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

13041682102

15

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور،تمدید،ارتقا و انتقال)

13041682103

16

پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی

13041682104

17

پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)

13041682105

18

پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682106

19

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682107

20

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

13041682108

21

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی" طراح و ناظر"

13041682109

22

پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

13041682110

23

اجرای پروژه ساخت مشارکتی

15011548000

24

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم

15011550000

25

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

15021689100

26

تهیه طرح های طراحی شهری

15021690102

27

تهیه طرح های مجموعه شهری

15021690103

28

تامین عکس و نقشه پایه

15021691000

29

تهیه و بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحها

15021692000

30

تهیه طرح های تفصیلی شهری

15021690101

31

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

15021690100

32

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای

15021689101

33

آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

15011547000

34

بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین

150615450000

35

تامين منابع جنسي

13051685000

36

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

18051678101

37

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

15061676000

38

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

15061679000

طراحی سایت