26 مهر 1400

لیست خدمات الکترونیک شناسه دار و لینک دریافت خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

لینک دریافت

1

احداث و بهسازی راه های کشور

13052156000

دریافت خدمت

2

احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی

13052156100

دریافت خدمت

3

احداث و بهسازی راه روستایی

13052156101

دریافت خدمت

4

ارائه پروانه های اشتغال به کار مهندسی و کاردانی در حوزه مسکن و شهرسازی

13021682000

میز خدمت

5

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

13021682100

میز خدمت

6

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان ( شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

13021682101

میز خدمت

7

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان( شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

13021682102

میز خدمت

8

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی( صدور، تمدید،ارتقاو انتقال)

13021682103

میز خدمت

9

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی(صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار)

13021682104

میز خدمت

10

صدور و تمدید اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی ( شخص حقوقی)

13021682105

میز خدمت

11

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان( شخص حقوقی) مهندسی - کاردانی و معمار تجربی- پایه

13021682106

میز خدمت

12

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان( شخص حقوقی) مهندسی- کاردانی و تجربی

13021682107

میز خدمت

13

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی" تبصره 2 ماده11"

13021682108

میز خدمت

14

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی( طراح و ناظر)

13021682109

میز خدمت

15

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی( شخص حقوقی)

13021682110

میز خدمت

16

ارائه عکس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری

15021691000

دریافت خدمت

17

ارائه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری

13051686000

دریافت خدمت

18

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

15061677000

میز خدمت

19

بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی ابنیه در مسیر و حریم احداث طرح های ساخت راه

15022153000

دریافت خدمت

20

پاسخ گویی به شکایات تشکل ها در حوزه حمل و نقل

13051683000

دریافت خدمت

21

تامین مصالح پروژه های عمرانی

13051685000

دریافت خدمت

22

تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

15051680000

دریافت خدمت

23

تدوین پیش نویس و ارائه شاخص های برنامه های توسعه بخش حمل و نقل

13051688000

دریافت خدمت

24

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

15061681000

میز خدمت

25

تهیه و به روزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران

15021692000

دریافت خدمت

26

تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

15021690000

دریافت خدمت

27

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

15021690100

دریافت خدمت

28

تهیه طرح های تفصیلی شهری

15021690101

دریافت خدمت

29

تهیه طرح های طراحی شهری

15021690102

دریافت خدمت

30

تهیه طرح های مجموعه شهری

15021690103

دریافت خدمت

31

تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران

15021689000

دریافت خدمت

32

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

15021689100

دریافت خدمت

33

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه

15021689101

دریافت خدمت

34

راهبری آموزش های تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی

18051678000

دریافت خدمت

35

ساماندهی و بهسازی نماها، جداره ها و مناظر شهری، مناسب سازی محیط و معابر

15022155000

دریافت خدمت

36

صدور مجوز تخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی

15012152000

دریافت خدمت

37

صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی

15011687000

دریافت خدمت

38

مطالعه و پایش مسیر پروژه های راه سازی

12052157000

دریافت خدمت

39

نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5

15012154000

دریافت خدمت

40

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

15061679000

دریافت خدمت

41

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

15061676000

دریافت خدمت

42

بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)

15061545000

دریافت خدمت

43

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

15061544000

دریافت خدمت

44

فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

15061546100

دریافت خدمت

45

فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک

15061546101

دریافت خدمت

46

واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی

15021549000

دریافت خدمت

47

واگذاری زمین به اقشار ویژه

15021549100

دریافت خدمت

48

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

15021549102

دریافت خدمت

49

واگذاری زمین به دستگاه دولتی

15021549101

دریافت خدمت

50

واگذاری زمین به عموم مردم

15021549103

دریافت خدمت

51

توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری

فاقد شناسه

دریافت خدمت

52

برگزاری نمایشگاه در راستای اهداف بازآفرینی

فاقد شناسه

دریافت خدمت

53

صدورگواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری 

فاقد شناسه

دریافت خدمت

54

تایید صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه گر در پروژه های بازآفرینی شهری

فاقد شناسه

دریافت خدمت

55

برگزاری همایش و نشست های تخصصی در حوزه بازآفرینی

فاقد شناسه

دریافت خدمت

56

ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی به بانک های عامل

فاقد شناسه

دریافت خدمت