| 02 مهر 1399

لیست خدمات الکترونیک شناسه دار و لینک دریافت خدمت

 

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

لینک دریافت خدمت

1

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

15061544000

دریافت خدمت

2

فرآیند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

15061546100

دریافت خدمت

3

فرآیند تامین نصاب زمین موات از محل اراضی مالک

15061546101

دریافت خدمت

4

واگذاری زمین به اقشار ویژه

15021549100

دریافت خدمت

5

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

15021549102

دریافت خدمت

6

واگذاری زمین به عموم مردم

15021549103

دریافت خدمت

7

واگذاری زمین به دستگاههای دولتی

15021549101

دریافت خدمت

8

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

15061677000

دریافت خدمت

9

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

15061681000

دریافت خدمت

10

صدور پروانه اشتغال به کار

13041682000

دریافت خدمت

11

برگزاری آزمون ورود به حرفه

18051678100

دریافت خدمت

12

صدورپروانه اشتغال به کار دفاترمهندسی طراحی

13041682100

دریافت خدمت

13

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی(شخص حقیقی)

13041682101

دریافت خدمت

14

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

13041682102

دریافت خدمت

15

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور،تمدید،ارتقا و انتقال)

13041682103

دریافت خدمت

16

پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی

13041682104

دریافت خدمت

17

پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)

13041682105

دریافت خدمت

18

پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682106

دریافت خدمت

19

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682107

دریافت خدمت

20

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

13041682108

دریافت خدمت

21

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی" طراح و ناظر"

13041682109

دریافت خدمت

22

پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

13041682110

دریافت خدمت

23

اجرای پروژه ساخت مشارکتی

15011548000

دریافت خدمت

24

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم

15011550000

دریافت خدمت

25

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

15021689100

دریافت خدمت

26

تهیه طرح های طراحی شهری

15021690102

دریافت خدمت

27

تهیه طرح های مجموعه شهری

15021690103

دریافت خدمت

28

تامین عکس و نقشه پایه

15021691000

دریافت خدمت

29

تهیه و بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحها

15021692000

دریافت خدمت

30

تهیه طرح های تفصیلی شهری

15021690101

دریافت خدمت

31

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

15021690100

دریافت خدمت

32

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای

15021689101

دریافت خدمت

33

آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

15011547000

دریافت خدمت

34

بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین

150615450000

دریافت خدمت

35

تامين منابع جنسي

13051685000

دریافت خدمت

36

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

18051678101

دریافت خدمت

37

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

15061676000

دریافت خدمت

38

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

15061679000

دریافت خدمت