31 فروردین 1398

لیست خدمات الکترونیک 

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

شناسنامه خدمت

لینک دسترسی

1

شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

15061544000

مشاهده

دریافت خدمت

2

فرآیند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

15061546100

مشاهده

دریافت خدمت

3

فرآیند تامین نصاب زمین موات از محل اراضی مالک

15061546101

مشاهده

دریافت خدمت

4

واگذاری زمین به اقشار ویژه

15021549100

مشاهده

دریافت خدمت

5

واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

15021549102

مشاهده

دریافت خدمت

6

واگذاری زمین به عموم مردم

15021549103

مشاهده

دریافت خدمت

7

واگذاری زمین به دستگاههای دولتی

15021549101

مشاهده

دریافت خدمت

8

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

15061677000

مشاهده

دریافت خدمت

9

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

15061681000

مشاهده

دریافت خدمت

10

صدور پروانه اشتغال به کار

13041682000

مشاهده

دریافت خدمت

11

برگزاری آزمون ورود به حرفه

18051678100

مشاهده

دریافت خدمت

12

صدورپروانه اشتغال به کار دفاترمهندسی طراحی

13041682100

مشاهده

دریافت خدمت

13

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی(شخص حقیقی)

13041682101

مشاهده

دریافت خدمت

14

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

13041682102

مشاهده

دریافت خدمت

15

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور،تمدید،ارتقا و انتقال)

13041682103

مشاهده

دریافت خدمت

16

پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی

13041682104

مشاهده

دریافت خدمت

17

پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)

13041682105

مشاهده

دریافت خدمت

18

پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682106

مشاهده

دریافت خدمت

19

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

13041682107

مشاهده

دریافت خدمت

20

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

13041682108

مشاهده

دریافت خدمت

21

پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی" طراح و ناظر"

13041682109

مشاهده

دریافت خدمت

22

پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)

13041682110

مشاهده

دریافت خدمت

23

اجرای پروژه ساخت مشارکتی

15011548000

مشاهده

دریافت خدمت

24

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم

15011550000

مشاهده

دریافت خدمت

25

تهیه طرح های کالبدی منطقه ای

15021689100

مشاهده

دریافت خدمت

26

تهیه طرح های طراحی شهری

15021690102

مشاهده

دریافت خدمت

27

تهیه طرح های مجموعه شهری

15021690103

مشاهده

دریافت خدمت

28

تامین عکس و نقشه پایه

15021691000

مشاهده

دریافت خدمت

29

تهیه و بروزرساني پايگاه اطلاعات مكاني طرحها

15021692000

مشاهده

دریافت خدمت

30

تهیه طرح های تفصیلی شهری

15021690101

مشاهده

دریافت خدمت

31

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

15021690100

مشاهده

دریافت خدمت

32

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای

15021689101

مشاهده

دریافت خدمت

33

آماده سازی زمین به صورت مشارکتی

15011547000

مشاهده

دریافت خدمت

34

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها

15061679000

مشاهده

دریافت خدمت

35

بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین

15061545000

مشاهده

دریافت خدمت

36

تامين منابع جنسي

13051685000

مشاهده

دریافت خدمت

37

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

18051678101

مشاهده

دریافت خدمت

38

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

15061676000

مشاهده

دریافت خدمت