| 24 اردیبهشت 1400

 

 

EN / FA    

خدمات شناسه دار اداره کل راه و شهرسازی

1305215600 احداث و بهسازی راه های کشور

loading...

13021682000 ارائه پروانه های اشتغال به کار مهندسی و کاردانی در حوزه مسکن و شهرسازی

loading...

15021691000 ارائه عکس و نقشه پایه از مناطق شهری و فراشهری

loading...

13051686000 ارائه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری

loading...

15061677000 انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

loading...

15022153000 بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی ابنیه در مسیر و حریم احداث طرح های ساخت راه

loading...

13051683000 پاسخ گویی به شکایات تشکل ها در حوزه حمل و نقل

loading...

13051685000 تامین مصالح پروژه های عمرانی

loading...

15051680000 تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

loading...

13051688000 تدوین پیش نویس و ارائه شاخص های برنامه های توسعه بخش حمل و نقل

loading...

15061681000 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

loading...

15021692000 تهیه و به روزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران

loading...

15021690000 تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

loading...

15021689000 تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران

loading...

18051678000 راهبری آموزش های تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی

loading...

15022155000 ساماندهی و بهسازی نماها، جداره ها و مناظر شهری، مناسب سازی محیط و معابر

loading...

15012152000 صدور مجوز تخریب و بازسازی ساختمان های عمومی و دولتی

loading...

15011687000 صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی

loading...

12052157000 مطالعه و پایش مسیر پروژه های راه سازی

loading...

15012154000 نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5

loading...

15061679000 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

loading...

15061676000 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

loading...

15061545000 بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)

loading...

15061544000 شناسایی و نگهداشت زمین های ملی

loading...

15061546100 فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات

loading...

15061546101 فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک

loading...

15021549000 واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی

loading...

15021549100 واگذاری زمین به اقشار ویژه

loading...

15021549102 واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی

loading...

15021549101 واگذاری زمین به دستگاه دولتی

loading...

15021549103 واگذاری زمین به عموم مردم

loading...