26 مهر 1400

شناسنامه خدمات شناسه دارابلاغی

 عنواندسته‌بندی 
بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)15061545000دانلود
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی15061544000دانلود
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات15061546100دانلود
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک15061546101دانلود
واگذاری زمین به اقشار ویژه15021549100دانلود
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی15021549102دانلود
واگذاری زمین به دستگاه دولتی15021549101دانلود
واگذاری زمین به عموم مردم15021549103دانلود
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم15011550000دانلود
 عنواندسته‌بندی 
آماده سازی مشارکتی اراضی15011547000دانلود
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی18051678101دانلود
صدور پروانه اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"13041682108دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)13041682103دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی13041682110دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی13041682101دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی13041682101دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی13041682106دانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی18061679000دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی13041682100دانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان15061681000دانلود
پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی13041682104دانلود
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"13041682109دانلود
پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)13041682107دانلود
برگزاری آزمون ورود به حرفه 18051678100دانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان15061677000دانلود
اجرای پروژه ساخت مشارکتی15011548000دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)13041682105دانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور15061676000دانلود