30 اردیبهشت 1398

لیست خدمات شناسه دارابلاغی

 عنواندسته‌بندی 
بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)15061545000دریافت
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی15061544000دریافت
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات15061546100دریافت
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک15061546101دریافت
واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی15021549000دریافت
واگذاری زمین به اقشار ویژه15021549100دریافت
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی15021549102دریافت
واگذاری زمین به دستگاه دولتی15021549101دریافت
واگذاری زمین به عموم مردم15021549103دریافت
 عنواندسته‌بندی 
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان15061677000دریافت
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی18051678101دریافت
صدور پروانه اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"13041682108دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)13041682103دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی13041682110دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی13041682101دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی13041682106دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی13041682100دریافت
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)13041682105دریافت
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران15021689100دریافت
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری 15021690000دریافت
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح ها15021692000دریافت
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه15021689101دریافت
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری15021690100دریافت
تهیه طرح های تفضیلی شهری15021690101دریافت
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان15061681000دریافت
تامین عکس و نقشه پایه15021691000دریافت
برگزاری آزمون ورود به حرفه 18051678100دریافت
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی18061679000دریافت
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور15061676000دریافت