18 فروردین 1399

لیست شناسنامه خدمات شناسه دارابلاغی

 عنواندسته‌بندی 
بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)15061545000دانلود
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی15061544000دانلود
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرموات15061546100دانلود
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک15061546101دانلود
واگذاری زمین به اقشار ویژه15021549100دانلود
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی15021549102دانلود
واگذاری زمین به دستگاه دولتی15021549101دانلود
واگذاری زمین به عموم مردم15021549103دانلود
 عنواندسته‌بندی 
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان15061677000دانلود
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی18051678101دانلود
صدور پروانه اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"13041682108دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)13041682103دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی13041682110دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی13041682101دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی13041682106دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی13041682100دانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)13041682105دانلود
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران15021689100دانلود
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری 15021690000دانلود
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح ها15021692000دانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه15021689101دانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری15021690100دانلود
تهیه طرح های تفضیلی شهری15021690101دانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان15061681000دانلود
تامین عکس و نقشه پایه15021691000دانلود
برگزاری آزمون ورود به حرفه 18051678100دانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی18061679000دانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور15061676000دانلود