27 دی 1397
 عنواندسته‌بندی 
تامین عکس و نقشه پایهمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه طرح های تفضیلی شهریمعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح هامعاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و تصویب طرح های عمرانن توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماریدریافت
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمرانمعاونت شهرسازی و معماریدریافت