29 مرداد 1398

زبان

لیست خدمات شناسه دار معاونت شهرسازی و معماری

 عنواندسته‌بندی توضیحات
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمانمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15061677000
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصیمعاونت شهرسازی و معماریدانلود18051678101
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)معاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682103
صدور پروانه اشتغال به کار شزکتهای بازرسیمعاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682110
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی)مهندسی ، کاردانی وتجربیمعاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682101
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی ) مهندسی ، کاردانی و تجربیمعاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682106
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی معاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682100
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)معاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682105
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"معاونت شهرسازی و معماریدانلود13041682108
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمرانمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021689100
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماریدانلود15021690102
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح هامعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021692000
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیهمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021689101
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهریمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021690100
تهیه طرح های تفضیلی شهریمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021690101
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان معاونت شهرسازی و معماریدانلود15061681000
تامین عکس و نقشه پایهمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15021691000
برگزاری آزمون ورود به حرفهمعاونت شهرسازی و معماریدانلود18051678100
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسیمعاونت شهرسازی و معماریدانلود18061679000
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشورمعاونت شهرسازی و معماریدانلود15061676000