29 مرداد 1398

لیست خدمات شناسه دار معاونت بازآفرینی شهری

 عنواندسته‌بندی توضیحات
آماده سازی مشارکتی اراضیمعاونت بازآفرینی شهری و مسکندانلود15011547000
اجرای پروژه ساخت مشارکتیمعاونت بازآفرینی شهری و مسکندانلود15011548000
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموممعاونت بازآفرینی شهری و مسکندانلود15011550000