31 فروردین 1398
 عنواندسته‌بندی توضیحات
آماده سازی مشارکتی اراضیمعاونت بازآفرینی شهری و مسکندریافت15011547000
اجرای پروژه ساخت مشارکتیمعاونت بازآفرینی شهری و مسکندریافت15011548000
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموممعاونت بازآفرینی شهری و مسکندریافت15011550000