31 فروردین 1398
 عنواندسته‌بندی توضیحات
بررسی تشخیص نوعیت زمین(کمیسیون ماده 12)معاونت املاک و حقوقیدریافت15061545000
شناسایی و نگهداشت زمین های ملیمعاونت املاک و حقوقیدریافت15061544000
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین غیرمواتمعاونت املاک و حقوقیدریافت15061546100
فرایند تامین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالکمعاونت املاک و حقوقیدریافت15061546101
واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقیمعاونت املاک و حقوقیدریافت15021549000
واگذاری زمین به اقشار ویژهمعاونت املاک و حقوقیدریافت15021549100
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولیمعاونت املاک و حقوقیدریافت15021549102
واگذاری زمین به دستگاه دولتیمعاونت املاک و حقوقیدریافت15021549101
واگذاری زمین به عموم مردممعاونت املاک و حقوقیدریافت15021549103