01 مهر 1400

 


بسمه تعالي

قابل توجه مراجعين محترم نظارت عاليه بر ساخت و ساز هاي شهري

اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

درراستاي تحقق ماده 36 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع ارسال اطلاعات و اعلام تخلفات ساختماني و به منظور جلوگيري از اياب و ذهاب غير ضروري و تسهيل در پاسخگويي لازم است شهروندان محترم به قسمت شكايات مردمي سامانه نظارت عاليه مقررات ملي ساختمان به آدرس (www.snam.mrud.ir) مراجعه و نسبت به ثبت شكايت اقدام فرمايند.

وفق تصميمات متخذه منبعد پاسخگويي و پيگيري شكايات ثبت شده صرفا از طريق سامانه مذكور خواهد بود.