05 بهمن 1398

   

         

 

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی  معاونت بازآفرینی شهری و مسکن   معاونت شهرسازی و معماری          

 

 

 

 

 

                       معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی             معاونت بازآفرینی شهری و مسکن              معاونت شهرسازی و معماری
معاونت املاک و حقوقی    معاونت مهندسی و ساخت          

 

 

 

 

 

                        معاونت املاک وحقوقی                                                                                                            معاونت مهندسی و ساخت