01 اسفند 1397

       

           معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی                             معاونت بازآفرینی شهری و مسکن                                معاونت شهرسازی و معماری

 

معاونت املاک و حقوقی                              معاونت املاک و حقوقی                                                                                                                       معاونت مهندسی و ساخت

 

 

Loading
  • عالی خوب ضعیف خیلی ضعیف
    کیفیت خدمات
    میزان پاسخگویی
    نحوه برخورد