31 فروردین 1398

                                      

               معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی                             معاونت بازآفرینی شهری و مسکن                                معاونت شهرسازی و معماری

معاونت املاک و حقوقی               معاونت املاک و حقوقی                                                                                                                       معاونت مهندسی و ساخت

 

 

Loading
  • عالی خوب ضعیف خیلی ضعیف
    کیفیت خدمات
    میزان پاسخگویی
    نحوه برخورد