26 مهر 1400

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
رضا زیادتی کوپکن رییس اداره راه و شهرسازی کلات

34725240  

 34725230

بلوار امام رضا (ع) -جنب فرمانداري كلات