26 مهر 1400

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
مهدی یوسفی مقدم منظری
رییس اداره راه و شهرسازی مه ولات 56725001
56724567 میدان امام رضا(ع) - بلوار راه و شهرسازی