27 شهریور 1400

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
سید مرتضی عابدی رییس اداره راه و شهرسازی کاشمر 55255091 55258364 بلوار شفا - خیابان دانش