27 شهریور 1400

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
رضا ناصري تاجور رییس اداره راه و شهرسازی طرقبه شانديز و چناران 35592603-4 35592600 خيابان امام رضا(ع) - امام رضا (ع) 41