05 آبان 1400

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
امین حاتمی رییس اداره راه و شهرسازی درگز 46234610
46233170 خیابان شهید کلانتری - روبروی ساختمان دادگستری