27 شهریور 1400

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
مهدی یوسفی مقدم منظری رییس اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه
52220009
52220027 خیابان کشاورز - بین کشاورز 5 و 7