27 شهریور 1400

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر  نشانی
علی مظفری خاکستر  رییس اداره راه و شهرسازی تربت جام
52524625
 52522116  خیابان شهید بهشتی - نبش شهید نصرالهی 12