01 اسفند 1397

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
جواد رمضانی رییس اداره راه و شهرسازی گناباد
57254701
57254701 بعد از چهارراه دادگستری - ابتدای خیابان امامت