29 تیر 1397

 

 


 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن ثابت نمابر نشانی
حامد ساجدی راد
رییس اداره راه و شهرسازی تایباد
54523000
54523001 تربت جام - خیابان شهید بهشتی - نبش شهید نصرالهی 12

 

طراحی سایت