05 آبان 1400
 عنوانتوضیحات
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان در مورخه 25-07-14001400-07-25
آگهی فراخوان عمومی انجام خدمات خودرویی در روزنامه قدس مورخه های 24 و 25-7-14001400-07-24
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس در مورخه های 18 و 19-06-14001400-06-18
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس در مورخه های 14 و 15-06-14001400-06-14
آگهی فروش 13 قطعه تجاری در شهرستان خواف در روزنامه قدس و خراسان در مورخ 06-06-14001400-06-06
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس در مورخ 01-06-14001400-06-01
آگهی فروش واحدهای آپارتمان در شهر مشهد و شهرستان های خراسان رضوی در روزنامه های قدس و خراسان در مورخ 09-03-14001400-03-09
آگهی دعوت داوطلبان عضویت در سایت نظام مهندسی در مورخه 30-02-14001400-02-30
آگهی فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری در شهرستان های سبزوار در روزنامه های قدس و خراسان در مورخه 1400/2/111400-02-11
آگهی فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری در شهرستان های سبزوار در روزنامه های قدس و خراسان در مورخه 1400/1/291400-01-29
آگهی فروش 22 قطعه زمین تجاری در شهرستان سبزوار در روزنامه خراسان در تاریخ 9 اسفند 991399/12/09
آگهی فراخوان عمومی اجرای آسانسورهای نیمه تمام پروژه های مسکن مهر تربت حیدریه در روزنامه قدس در تاریخ 4 اسفند 991399/12/04
آگهی فراخوان عمومی کاربری خدماتی در روزنامه خراسان در تاریخ 2 و 3 اسفند 991399/12/02
آگهی فروش زمین و واحد مسکونی در نیشابور ، سبزوار ،تربت حیدریه، کاشمر و مشهد - در روزنامه خراسان تاریخ های 28 و 29 بهمن 991399/11/28
آگهی تجدید فراخوان عمومی احداث باند دوم خلیل آباد - بردسکن در روزنامه قدس در تاریخ های 11 و 9 بهمن 991399/11/09
آگهی فروش 10 قطعه زمین تجاری در نیشابور و 18 واحد مسکونی در سبزوار در روزنامه خراسان تاریخ های 7 و 8 بهمن 991399/11/08
آگهی فراخوان عمومی کاربری خدماتی در روزنامه خراسان در تاریخ های 7 و 8 بهمن 991399/11/08
آگهی مزایده اراضی مسکونی، تجاری و آپارتمانی در شهرهای مشهد، کاشمر و تربت حیدریه در روزنامه خراسان تاریخ های 1 و 2 بهمن 991399/11/01
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 18و 17 دی ماه 991399/10/17
آگهی فروش 12 قطعه زمین تجاری واقع در شهرستان تربت حیدریه و 3 قطعه زمین تجاری در شهرستان تایباد در روزنامه خراسان در تاریخ های 8 و7 دی ماه 991399/10/07
آگهی تجدید فراخوان عمومی تکمیل آماده سازی سایت مسکن مهر تربت حیدریه در روزنامه قدس در تاریخ های 4 و 6 دی ماه 991399/10/04
آگهی فروش 12 قطعه زمین تجاری واقع در شهر تربت حیدریه در روزنامه خراسان مورخه های 2 و 1 آذر ماه 991399/09/01
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور پروژه تهیه طرح تفضیلی شهر نیشابوردر روزنامه خراسان مورخه های 24 و 22 آبان ماه 991399/08/24
آگهی رای موات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان مورخه 22 آبان ماه 991399/08/22
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه خراسان مورخه های 15 و 14 آبان ماه 991399/08/15
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)در روزنامه خراسان مورخه های 30 و 29 مهر ماه 991399/07/29
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه های قدس مورخه های 27 و 28 مرداد ماه 991399/05/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه های قدس مورخه های 25 و 26 مرداد ماه 991399/05/26
آگهی اعلام رای کمیسیون نشخیص ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان مورخه 22 مرداد ماه 991399/05/22
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده در روزنامه قدس مورخه های 31 و 29تیر ماه 991399/04/29
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 29 و 28تیر ماه 991399/04/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 24 و 23تیر ماه 991399/04/23
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 12و 11 تیر ماه 991399/04/11
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) در روزنامه قدس مورخه های 21و 20خرداد ماه 991399/03/21
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 8و 7 خرداد ماه 991399/03/07
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)در روزنامه قدس مورخه های 29 اردیبهشت ماه 991399/02/29
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 23و 22 اردیبهشت ماه 991399/02/22
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده ) در روزنامه قدس مورخه های 14و 15 اردیبهشت ماه 991399/02/15
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی در روزنامه قدس مورخه های 11 و 13 اردیبهشت ماه 991399/02/11
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور پروژه طرح بازشماری منابع پلاک 191 اصلی بخش 10 مشهددر روزنامه قدس مورخه های 27 و 28 فروردین ماه 991399/01/27
آگهی فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در روزنامه های خراسان و قدس مورخههای 23 و 25 فروردین ماه 991399/01/23
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در روزنامه قدس مورخه های 5و 4 اسفند ماه 981398/12/04
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 29و 28 بهمن ماه 981398/11/28
آگهی فروش 3 باب مغازه تجاری در شهرستان کاشمردر روزنامه خراسان مورخه های 21و 19 بهمن ماه 981398/11/19
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 7و 8 بهمن ماه 981398/11/08
آگهی فروش یک قطعه زمین مسکونی واقع در گناباد در روزنامه خراسان مورخه های 7و6 بهمن ماه 981398/11/07
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 28 و 27 آذر ماه 981398/09/27
آگهی فروش 7 باب مغازه تجاری در شهرستان کاشمر در روزنامه خراسان مورخه های 20 و 19آذر ماه 981398/09/19
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 18 و 17 آذر ماه 981398/09/18
آگهی فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی در شهرستان مشهد در روزنامه خراسان مورخه های 19و 18 آبان ماه 981398/08/19
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 11و 10 مهر ماه 981398/07/10
آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 15و 14 مرداد ماه 981398/05/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی و همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 23و 22 تیرماه 981398/04/22
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 17و 16 تیرماه 981398/04/16
آگهی فروش هشت قطعه زمین مسکونی در شهرستان خواف در روزنامه خراسان مورخه 12و 11 تیر ماه 981398/04/11
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 21 و20خردادماه 981398/03/20
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 8و 7 خردادماه 981398/03/07
آگهی فروش پنج باب مغازه تجاری در شهرستان قوچان در روزنامه خراسان مورخه 29 و 28 اردیبهشت ماه 981398/02/28
آگهی فروش زمین تجاری در شهرستان تایباددر روزنامه خراسان مورخه 31و 30 و 28 اردیبهشت ماه 981398/02/28
آگهی فروش هفت باب مغازه تجاری در شهرستان کاشمردر روزنامه خراسان مورخه 28اردیبهشت و 2 ،یک خرداد ماه 981398/02/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 26 و 25 اردیبهشت ماه 981398/02/25
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 23و 22اردیبهشت ماه 981398/02/23
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 21 و 19اردیبهشت ماه 981398/02/21
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 15 و 16 اردیبهشت ماه 981398/02/16
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 8 و 9 اردیبهشت ماه 981398/02/08
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 26و 25 فروردین ماه 981398/01/25
آگهی فراخوان مناقصه عمومی فشرده (ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 26و 27 اسفند ماه 971397/12/27
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 26و 25 اسفند ماه 971397/12/25
آگهی فراخوان مناقصه عمومی فشرده با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 23و 22 اسفند ماه 971397/12/22
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 14و 15 اسفند ماه 971397/12/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 14و 15 اسفند ماه 971397/12/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 30و 29 بهمن ماه 971397/11/29
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 18و 17 بهمن ماه 971397/11/17
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 17و 16 بهمن ماه 971397/11/16
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 17و 16 بهمن ماه 971397/11/16
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 14و 15 بهمن ماه 971397/11/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 11و 13 بهمن ماه 971397/11/13
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 11و 10 بهمن ماه 971397/11/10
آگهی فروش زمین تجاری در شهرستان تایباد اداره کل در روزنامه های قدس و خراسان مورخه 3و 10 و 11 بهمن ماه 971397/11/03
آگهی فروش مغازه تجاری در شهرستان قوچان اداره کل در روزنامه خراسان مورخه 3 بهمن ماه 971397/11/03
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 3و 2 بهمن ماه 971397/11/02
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران،انبوه سازان و توسعه گران در روزنامه خراسان مورخه 29و 30 دی و یک بهمن ماه 97 1397/10/30
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه 23 و 24 دی ماه 971397/10/24
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان مورخه 5 دی ماه 971397/10/05
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 5و 3 دی ماه 971397/10/03
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در روزنامه قدس تاریخ های 29 و 28 آذر ماه 971397/09/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در روزنامه قدس تاریخ های 27 و 26 آذر ماه 971397/09/26
آگهی کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان مورخه 24 آذر ماه 971397/09/24
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 22 و 21 آذر ماه 971397/09/21
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 19و 18آذر ماه 971397/09/18
آگهی اعلام رای موات قسمتی از پلاک 66 اصلی بخش 6 مشهد مقدس در روزنامه خراسان مورخه 6 و 18 آذر ماه 971397/09/06
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 29و 28آبان ماه 971397/08/28
آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه قدس تاریخ های 24و 23آبان ماه 971397/08/23
اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 15و 14 آبان ماه 971397/08/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس تاریخ های 7و 6 آبان ماه 971397/08/06
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 26 و 25مهر ماه 971397/07/26
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 23 و 22مهر ماه 971397/07/22
آگهی فراخوان مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 19 و 18 مهر ماه 971397/07/18
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری نوبت اول در روزنامه خراسان مورخه 18 مهرماه 971397/07/18
دستور العمل احراز صلاحيت موضوع ماده 4 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري1397/07/04
آگهي فراخوان ماده 4 قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي1397/07/04
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 4 و 3 مهر ماه 971397/07/03
آگهی فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی )یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 19 و 20 شهریور ماه 971397/06/19
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 12 و 13 شهریور ماه 971397/06/12
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه قدس مورخه های 28 و 29 مرداد ماه 971397/05/28
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری در روزنامه خراسان مورخه 27 مرداد ماه 971397/05/27
آگهی مزایده ماشین آلات فرسوده در روزنامه خراسان مورخه 15 مرداد ماه 971397/05/15
آگهی فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)در روزنامه های قدس مورخه های 4 و 3 تیر ماه 971397/04/03
آگهی مزایده عمومی واحد های اداری واقامتی واقع در مشهد را با شرایطی استثنایی به صورت" نقد"و " نقد و اقساط" با شرایط پرداخت های شناور 1397/02/26
آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی (فشرده)در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 19و18 اردیبهشت 971397/02/19
آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی (فشرده)در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 18و17 اردیبهشت 971397/02/17
آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 10و9 اردیبهشت 971397/02/09
آگهی فراخوان مناقصه جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 19و18 فروردین961397/01/18
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 96/6 نوبت پنجم در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 10و9 اسفند 961396/12/9
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای نوبت دوم در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 5و3 اسفند 961396/12/3
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 5و3 اسفند 961396/12/3
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 15و14 اسفند 961396/12/14
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 13و12 اسفند 961396/12/12
آگهی مزایده در روزنامه های صبح امروز و خراسان مورخه 17 بهمن 1396/11/17
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 10و9 بهمن 961396/11/10
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 24و 25 دی 1396/10/25
آگهی مزایده مغازه تجاری در شهرستان قوچان در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 24و 25 دی 96 1396/10/25
اطلاعیه عرضه زمین در روزنامه های قدس و خراسان مورخه های 23و 24 دی 1396/10/23
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 19و 20 دی 1396/10/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 6 و 7 و9 دی 1396/10/06
آگهی مزایده آپارتمان و منزل ویلائی مسکونی در شهر مشهد مقدس-بلوار سجاد در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 آذر و 2 دی 1396/10/02
آگهی مزایده زمین تجاری و مسکونی در شهرستان سبزواردر روزنامه های خراسان و قدس مورخه 22 آذر96 1396/09/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های صبح امروزو قدس مورخه های 14و 13 آذر1396/09/13
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 2 و 1 آذر1396/09/02
گهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 2 و 1 آذر1396/09/01
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 30 آبان و 1 آذر1396/08/30
آگهی مزایده مغازه تجاری و آپارتمان در شهر جدید گلبهار در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 و 29 آبان 1396/08/29
آگهی مزایده مغازه تجاری در شهرستان کاشمر در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 21 و 22 آبان 1396/08/21
آگهی مزایده زمین مسکونی در شهرستان خواف در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 20 آبان 96 1396/08/20
آگهی مزایده زمین تجاری و مسکونی در شهرستان سبزواردر روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 20 آبان 1396/08/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 6 و 5 شهریور99661396/08/06
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 3و4آبان 1396/08/03
آگهی مزایده آپارتمان مسکونی در شهر مشهد مقدس - بلوار سجاد منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 شهریور, یک آبان 1396/08/01
آگهی مزایده آپارتمان مسکونی در شهر مشهد مقدس - بلوار سجاد منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 شهریور, یک آبان 961396/08/01
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 21 و 22 آبان 1396/06/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 13 و 12 شهریور 1396/06/12
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری منتشر شده در روزنامه های خراسان مورخه 11 شهریور1396/06/11
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و قدس مورخ 29 مرداد961396/05/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 29 و 30 مرداد 961396/05/29
آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 28 مرداد 961396/05/28
آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 28 مرداد 961396/05/28
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 96/6 و 96/5 نوبت سوم قطعه دوم و سوم محور تربت جام و تایباد منتشر شده در روزنامه های خراسان1396/05/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 96/6 و 96/5 نوبت سوم قطعه دوم و سوم محور تربت جام و تایباد منتشر شده در روزنامه های خراسان 1396/05/22
آگهی مزایده زمین تجاری در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های10 , 11 مرداد 961396/05/11
آگهی مزایده زمین تجاری در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های10 , 11 مرداد 11961396/05/11
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های15 , 14 تیر 961396/04/14
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های15 , 14 تیر 961396/04/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 4 تیر 961396/04/07
آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 4 تیر 961396/04/07
​آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه29 , 28 خرداد 961396/03/28
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه10 , 11 خرداد 961396/03/10
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه10 , 9 خرداد 961396/03/09
آگهی فراخوان مناقصه منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه9 , 8 خرداد 961396/03/08
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 8 خرداد 961396/03/08
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه 30 اردیبهشت 961396/02/30
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران و مناقصه 96/5 و 96/6 نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه16 , 17 اردیبهشت 961396/02/16
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه12 , 11 اردیبهشت 961396/02/11
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه6 اردیبهشت 961396/02/06
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه28 , 29 فروردین 961396/01/28