26 مهر 1400

معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

بهاره بزرگمهر

خانم مهندس بهاره بزرگمهر داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس رشته معماري مي باشد و 20 سال سابقه اجرايي در پست هاي کارشناس حوزه شهرسازي و معماري، رييس گروه سه مديريت شهرسازي و معماري، رييس اداره طرح هاي کالبدي مديريت شهرسازي و معماري و مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي  در کارنامه وي به ثبت رسيده است.

تشکیلات معاونت شهرسازی و معماری

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، خانم مهندس بهاره بزرگمهر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس رشته معماری می باشد و 16 سال سابقه اجرایی و مديريتي است و پست های کارشناس حوزه شهرسازی و معماری، رییس گروه سه مدیریت شهرسازی و معماری، رییس اداره طرح های کالبدی و مدیریت شهرسازی و معماری در کارنامه وی به ثبت رسیده است.


وظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 1- راهبري ‌و نظارت بر اجراي ضوابط ‌و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري .

2- راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري ، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.

3- راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي،  منطقه‌اي وملي مقررات شهرسازي و معماري‌كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها.

4- راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي وكميسيون ماده 5 دراستان.

5- راهبري و نظارت برطرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي در سطوح محلي .

6- نظارت برتنظیم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي، طرحهاي ويژه ، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .

7- شركت در كميسيونها ،كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه‌هاي موضوعه .

8- راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق
 برنامه هاي مذكور .

9- همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري .

10-      راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري دراستان .

11-   همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين ، ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي سايرامور محوله.


اداره معماری ، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش

1.      مستندسازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته

2.      ترویج، تقویت و ارتقاء اصول و ارزش های معماری و شهرسازی اسلامی، ایرانی (بومی) از طرق زیر:

الف- انتشار کتب

ب- حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

ج- تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه

د- شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

3.      نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایران- اسلامی

4.      همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مربتط با وظایف مربوطه

5.      تشکیل کمیسیون های معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزش های معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (بومی) در طرح های معماری و طراحی شهری استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد

6.      بررسی و تأیید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل

7.      تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی

8.      نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط ومقررت شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی-حرکتی و الگوسازی طرح های یادشده با همکاری مدیریت شهری و سازمان های ذیربط محلی

9.      تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرح های طراحی شهری و معماری و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

10. تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاد تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان

11. تشکیل منظیم جلسات کمیته سیما  و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

12. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

13. انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان

14. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح ملی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

15. برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه

16. تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاست های مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد

17. همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارش های فنی لازم به مدیرکل

18. هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

19. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

20. تدوین و ارسال گزارش های سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

 

اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری

1.      کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورای عالی شهرسازی و معمای ایران) قوانین مربوطه و طرح های شهرسازی و معماری و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است.

2.      نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط

3.      نظارت بر فعالیت های شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی و معماری

4.      نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرح های ویژه، طرح های عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرح های بالا دست

5.      نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

6.      نظارت بر روند پاسخ به استعلام ها در طول تهیه طرح های توسعه وعمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرح های ویژه و تفصیلی شهرها و غیره

7.      نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه

8.      نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه وعمران شهرهای جدید، شهرک ها و تفصیلی شهرها و ارائه آن ها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده 5 استآن ها به منظور بررسی وتصویب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

9.      مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاه های برنامه ریزی و مدیریت عالی استان

10. همکاری در بررسی و اظهارنظر نسبت به ضوابطع مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مدیریت

11. ارشاد و راهنمایی دستگاههای ذیربط در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها

12. همکاری در تنظیم قراردادها به منظور تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرح های ویژه

13. شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که براساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظایف تعیین گردیده است.

14. همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرح های توسعه و عمران مصوب

15. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

16. همکاری در تهیه شرح خدمات طرح های ویژه و مرتبط

17. همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاست های مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

18. نظارت بر نحوه اجرای باغستان ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری

19. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی

20. ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی درخصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته

21. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

 اداره طرح های کالبدی

1.      پیگیری و تهیه طرح های توسعه و عمران شهری

2.      نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای، مجموعه های شهری، جامع، تفصیلی، شهرها و شهرک ها و طرح های ویژه

3.      انجام هماهنگی های لازم با سازمآن های مسئول ذیربط در جهت تهیه طرح های آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

4.      نظارت بر امر بروزآوری طرح های ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

5.      اعلام نظر نسبت به درخواست های ستاد وزارتخانه درخصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری

6.      هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

7.      تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه و عمران  (ناحیه ای و مجموعه های شهری) و سایر طرح های توسعه و عمران که از اعتبارات ملی تهیه می شوند.

8.      نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری

9.      همکاری و هماهنگی با کارگروه های ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

10. همکاری با مدیریت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده

11. مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه

12. نظارت بر تهیه و بررسی کلیه طرح های توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای محلی، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ها به منظور بالابردن کیفیت تهیه طرح ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری

13. تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیون های ماده 5 به هنگام تهیه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

14. نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

15. اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آن ها هماهنگ با ضوابط ومقررات شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور

16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرح های توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرح های توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل و در صورت لزوم معرفی به وزارتخانه

17. همکاری با استانداری و بنیادمسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آن ها

18. همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها، طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح

19. تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل

20. شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظایف مرتبط

21. انتشار کتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح های مرتبط با وظایف

22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی و پژوهشی

23. همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی

 

دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

1.      بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری و جمع آوری نظرات و انعکاس آن به وزارت متبوع

2.      اجرای آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/78 هیئت وزیران) و همچنین دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه

3.      انجام امور دبیرخانه ای بررسی، تصویب و ابلاغ طرح های توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان

4.      انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون ماده 5 و کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی استان

5.      فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مشارکت های مردمی در امر تهیه و اجرای طرح های معماری و شهرسازی از طریق برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور

6.      پیگیری موارد تخلف از مقررات شهرسازی و معماری براساس قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط ارائه به مبادی ذیربط

7.      تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرح های ویژه و طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و طراحی شهری و معماری

8.      همکاری در تهیه اطلاعات، اسناد و مدارک موردنیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

9.      شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است

10. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

11. مکانیزه کردن تهیه طرح های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی استان و اصلاحات طرح های تفصیلی براساس مصوبات کمیسیون

12. مدیریت پایگاه اطلاعاتی و بایگانی فنی طرح های شهرسازی و معماری و به روز آوری آن ها

13. بهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در اجرای وظایف

14. بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری هایی که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری، جامع و تفصیلی شهری، طرح های ویژه و شهرهای جدید به تدریج به عمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود

15. تشکیل کمیته انتخاب مشاور جهت تهیه طرح های توسعه و عمران که از بودجه های عمرانی استانی تأمین می شود (براساس ضوابط و مقررات)

16. تهیه و تنظیم برنامه های پنج ساله و سالانه با توجه به سیاست های مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

17. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله، بویژه در زمینه های:

الف-ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی

ب-تهیه و عقد قرارداد نقشه های پایه

 

 

1- اداره طرحهاي توسعه شهري و معماري

1- ترويج ،تقويت وارتقاء اصول وارزشهاي معماري وشهرسازي اسلامي – ايراني (بومي )

2- نظارت بر اجراي پروژه هاي طراحي فضاي شهري از حيث رعايت قوانين و مقررات مصوب، آئين نامه‌ها،
 دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط ومقررات سيما ومنظرشهري ورعايت اصول شهرسازي ايراني – اسلامي (بومي).

3- تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي _ ايراني (بومي) در طرحهاي معماري ، طراحي شهري و طرح هاي ويژه استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد و ارسال صورتجلسات به دفتر ستادي ذيربط.

4- بررسي وتائيد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل .

5- تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي.

6- نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بويژه ضوابط  عبور و مرور افراد معلول جسمي - حركتي و الگوسازي طرحهاي ياد شده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .

7- تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري ومعماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي.

8- تشكيل منظم جلسات كميته سيما ومنظر شهري و ارسال صورتجلسات به دفتر معماري وطراحي شهري
معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.

9- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

10-   مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي و پيشنهاد آنها به شوراي برنامه ريزي استان و حوزه معاونت شهرسازي و معماري .

11-   انجام امور دبيرخانه اي برگزاري مسابقات معماري وطراحي شهري ، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه با هماهنگي ستاد وزارتخانه .

12-   تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالا بردن كيفيت و كميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد.

13-   همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مدير كل .

14-      هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي معاونت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .

15-      تدوين وارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي ومعماري حوزه ستادي.

16-      پيگيري و تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران شهري.

17-   نظارت بر تهيه، اجراء و بروز آوري طرح‌هاي توسعه و عمران(جامع و تفصيلي)شهري، ناحيه‌اي، مجموعه‌هاي شهري، شهرها و شهرك‌ها و طرح‌هاي ويژه طبق مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران. 

18-   انجام هماهنگي‌هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياست‌هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .

19-      اعلام نظر نسبت به درخواست‌هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري.

20-      نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرح‌هاي توسعه و عمران

21-   تعيين اساس طرح‌هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت‌هاي اساسي تصميمات كميسيونهاي ماده 5 به هنگام تهيه طرح‌ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران.

22-    برنامه‌ريزي، نظارت و كنترل بر نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده‌‌ها و حريم‌هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط.

23-   اجرايي نمودن راهبردها و سياست‌هاي بخش زمين، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور.

24-   نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرح‌هاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه.

25-   همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها.

26-      شركت در جلسات كميته فني شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط.

 

2- اداره نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران

1- كنترل و نظارت براجراي ضوابط و مقررات شهرسازي ومعماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است.

2- نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط .

3- نظارت برفعاليتهاي شهرسازي ومعماري بخش خصوصي ازحيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي ومعماري.

4- نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه ، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالا دست .

5- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

6- نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و تفصيلي شهرها و غيره .

7- نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين، ضوابط و مقررات موضوعه.

8- نظارت بر تهيه واجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به
 كميسيونها ي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي استان و كميسيون ماده 5  استانها به منظور بررسي و تصويب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .

9- مشاركت و همكاري نزديك بادستگاه هاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان.

10- همكاري دربررسي و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات ولوايح شهرسازي ومعماري مرتبط باوظائف مديريت.

11- ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذي ربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها.

12- همكاري در تنظيم قراردادها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و
جامع شهر ، طرحهاي ويژه . 

13- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه بر اساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظايف تعيين گرديده است.

14- همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكان يابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب.

15- مطالعه و بررسي زمينه ها وعناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور:

الف –پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .

ب- پيشنهاد به حوزه مديريت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .

16- همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط .

17- همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه باتوجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور.

18- نظارت بر نحوه اجراي باغستان‌ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري .

19- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه‌هاي استاني .

20- ارائه گزارشات دوره‌اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته ،تغييرات محدوده و حريم شهرها ، افزايش يا كاهش تراكم ، تغييرات در شبكه معابر و ساير تغييرات .

21- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .


 3- دبيرخانه كميسيون هاي  تخصصي مسكن و شهرسازي

1- بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع‌آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع.

2- اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 12/10/78 هيئت وزيران) و همچنين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي  مربوطه . 

3- انجام امور دبيرخانه‌اي بررسي‌، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان‌.

4- انجام امور دبيرخانه‌اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان‌.

5- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه مشاركت‌هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش‌ها، نمايشگاه‌ها،‌ چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور.

6- پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري براساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط.

7- تنظيم‌ و عقدقراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران(جامع)ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري.

8- همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد.

9- شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است.

10- مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي براساس مصوبات كميسيون .

11- مديريت‌پايگاه‌اطلاعاتي‌و بايگاني‌فني‌طرحهاي‌شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها.

12- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف.

13- بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع ) ناحيه، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود.

14- تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تأمين مي شود براساس ضوابط و مقررات .

15- همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله                                   

 

4- اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان 

1- همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه‌اي موضوع قانون و شركت در مجمع عمومي آنها.

2- بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و کانون کاردانهای فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسی استان جهت ارائه به مراجع ذيربط .

3- بررسي مدارك، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسي ، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور .

4- جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذي ربط .

5- هماهنگی با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر .

6- همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين ، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان .

7- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي ، استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان .

8- ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي .

9- برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در ساختمان سازي .

10- همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين ، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان .

11- نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي،كانون كاردانهاي فني ساختمان استان  و تشكلهاي حرفه‌اي و شركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به مؤسساتي که در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختمانی و ابنيه فعاليت دارند.

12- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و عنداللزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان.

13- كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌ومعماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .

14- پيگيري و نظارت برصدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان .

15- اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهاي بازبيني ضوابط و روشهاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم بطور مستمر به مدير كل استان.

16- اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهرداريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي.

17- بررسي شكايات واصله از اشخاص و مؤسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و ‌معماري و انجام بازديدهاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .

18- جمع آوري، بررسي‌و انعكاس آمارو اطلاعات دوره‌اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي‌و معماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .

19- تهيه گزارش‌هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع .

20- توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان.

21- همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي‌شود.

تلفن: 37628411

آدرس : مشهد مقدس- بلوار شهيد دستغيب- تقاطع بلوار خيام و دستغیب- اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ساختمان شماره يك -  طبقه 4

ایمیل:shahrsazi@khrud.ir