26 مهر 1400

معاونت مهندسی و ساخت اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

 

 

 

آقای مهندس محمد ذاکری با مدرک تحصیلی لیسانس عمران و دارای 14 سال سابقه اجرایی در پستهای معاون اداره برنامه و بودجه، سرپرست اداره فنی و امور مهندسان مشاور، رییس ادراه فنی و امور مهندسان مشاور و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی می باشند


معاونت مهندسی و ساخت

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جناب آقای مهندس محمد پارسا با مدرک تحصیلی لیسانس عمران- ژئوتکنیک  و فوق ليسانس برنامه ريزي شهري است كه دارای 26 سال سابقه اجرایی و مديريتي در پست های معاونت فنی و ریاست آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان هرمزگان ، ریاست اداره راه و ترابری بندرعباس، معاونت راهداری اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان ، ریاست اداره راه و ترابری مشهد مقدس، مدیرکل ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل منطقه1 کشور و مديريت ساخت و توسعه اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي می باشند.
 

شرح وظايف معاونت مهندسي و ساخت

  

1- انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسي ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

2- برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.

3-  همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .

4-  مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .

5-  انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .

6-  نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .

7- ابلاغ دستور العمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی

8- كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .

9- ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.

10-   تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .

11-   تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .

12-   تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

13-   پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .

14-   پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .

15-   بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .

16-   مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .

17-   بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .

18-   بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .

19-    بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

 

  1- اداره فني و امور مهندسان مشاور

1- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

2- جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور .

3- بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .

4- تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.

5- بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .

6- ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

 


 2- اداره  نظارت برساخت راهها

1-  نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راهها با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي .

2- رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني 
پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .

3- رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .

4-  اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

5- تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راهها و بهسازي راه و شركت در آنها .

6- نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .

7- رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .

8- اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .

9- مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا .

10-      تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه ها .

11-      مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط . 

12-      انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني .

13-   تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .

14-      انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .

15-   نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي جاده ها .

 

3-  اداره  نظارت بر ساخت راههاي فرعي و روستايي

1- نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و روستايي با استفاده از خط مشي ها و 
دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .

2-  رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .

3-  رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .

4-  اظهارنظردرمورد آماده بودن عمليات مورد پيمان  جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

5-  تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي  اصلي و روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها .

6-  نظارت بركار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .

7-  رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .

8-  اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مافوق .

9-  مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.

 

4-2- اداره اجراي پروژه هاي ساختماني و تأسيسات عمومي

1- ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.

2- نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.

3- انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.

4- بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.

5- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .

6- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .

7- نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.

8- انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .

9- پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .

10-      رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .

11-      شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .

12-      بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .

13-      تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .


 

تلفن: 37612872

محل استقرار : مشهد مقدس- بلوار خيام-نرسيده به تقاطع بلوار فردوسي- اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ساختمان شماره دو -  طبقه1

ایمیل: sakht@khrud.ir