27 شهریور 1400

معاونت مسکن و ساختمان

 

 

مهندس محمدعلی منصوری

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان

آقای مهندس محمدعلی منصوری با مدرک تحصیلی فوق لیسانس طراحی شهری و فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارای بیش از 17 سال سابقه اجرایی در پست های رئیس اداره نظارت بر طرحهای مسکن و بازآفرینی شهری، رئیس اداره هماهنگی و امور اجرایی، رئیس اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن، رئیس اداره معماری و طراحی شهری، کارشناس شهرسازی و معماری، معاون شهرسازی و معماری، کارشناس مسئول شهرسازی استان خراسان  رضوی بوده و اکنون در سمت معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مشغول خدمت می باشند.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت مسکن و ساختمان

1- راهبري‌ اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .

2- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه .

3- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .

4- راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني.

5- راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان.

6- راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن.

7- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و
بهره برداري از آن .

8- برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .

9- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .

10- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .

11- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي شهري و توانمند‌سازي سكونت‌هاي غير رسمي در راستاي طرح‌هاي مصوب بالا دست و سياست‌هاي وزارت متبوع.

12- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان‌هاي با ارزش و يا فرسوده .

13- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده‌هاي شهري.

14- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت، كوتاه مدت و ضوابط،  مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و نا‌كارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع .

15- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق شهرداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.

16- پيگيري اصلاح كاربري‌هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري،‌ زندانها، پادگان‌ها و نظاير آنها به بيرون از شهرها.

17- پيگيري انجام حمايت‌هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه‌هاي ذيربط.

 شرح وظايف ادارات تابعه 


1-         اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري 

2- نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور.

3- بررسي و تدوين سياستهاي مربوطه درخصوص تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري واقدام در جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي ،تاريخي و طبيعي و توانمند سازي بافتهاي حاشيه‌اي و بافتهاي فرسوده .

4- ايجاد هماهنگیهاي لازم بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم نامه های همکاری.

5- ایجاد تعامل بین ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری  با حوزه ستاد وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، سند ملی
 توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمي.

6- بستر سازی، اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

7- تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری  با همکاری ستاد وزارتخانه و پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه .

8- انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت براجرا.

 

2-  اداره مطالعات اقتصاد مسكن  و مهندسي بازآفريني شهري

 

1- جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.

2- گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .

3- نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن و زمين .

4- بررسي وارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه .

5- بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع و مديريت اعتبارات و منابع مربوط به برنامه هاي تأمين و توسعه زمين و مسكن و ارائه گزارش عملكرد به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه.

6- بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان و نيروي انساني شاغل در اين بخش در استان و نيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.

7- برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .

8- مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .

9- برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .

10- برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.

11- انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف محوله در قالب طرح‌های پژوهشی،  مستندسازی و ارزیابی اقدامات و تغییرات و تحولات مربوط به اين حوزه.

12- مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين فن‌آوريهاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي ) .

13- مطالعه و تهيه‌ طرحهاي بازآفريني شهري با انجام بازديدهاي محلي به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرحها و همكاري در ارزيابي مستمر طرحها.

14- مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط در جلسات نظارتي.

15- ارتباط‌و تبادل اطلاعات بادانشگاهها و مجامع علمي و پژوهشي ،تخصصي ،صنفي به منظور هماهنگي واستفاده بهينه از دانش وتجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.

16- نظارت بر امر آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق  معماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري .

17- ارائه‌ ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

   

3-  اداره تشكلهاي حرفه اي و  باز آ‏فريني شهري

 

1-  شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو در بافتهای هدف و تعریف و
راه اندازی کمیته راهبری و هدایت.

2- تشکیل كميسيون سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی .

3- تشكيل و اداره كميسيونهاي باز آفريني شهري به منظور تعيين اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط .

4- مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).

5- مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

6- تهیه و انتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای  زيرمجموعه در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در استان.

7- ترویج و بسط اندیشه‌ بازآفرینی پایدار شهری در تشكلها در حوزه استاني.

8- برنامه ريزي جهت شناسايي و مستند سازي بافت هاي واجد ارزش تاريخي و استخراج آموزه هاي كاربردي جهت تداوم هويت تاريخي شهر در بافت هاي شهري معاصر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

9- برنامه ريزي جهت صيانت و حفاظت از بافت هاي تاريخي در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري،
پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

10- نظارت بر تهيه پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري در بافت هاي تاريخي متناسب با هويت تاريخي بافت و رعايت حقوق ساكنين با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

11- برنامه ريزي جهت حذف عوامل مخل در تعامل پوياي بافت هاي تاريخي و معاصر با تأكيد بر حفظ هويت تاريخي شهر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

12- نظارت بر تهيه طرح هاي بهسازي ، نوسازي و بازسازي و مرمت بافت هاي شهري و طرح هاي آماده سازي كه واجد ارزش خاص تاريخي يا طراحي شهري باشند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

 

4- اداره هماهنگي و امور اجرايي

 

1- هماهنگي و اجراي طرحهاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي و جديد در سطح استان، طرحهاي جزييات شهري ، مجموعه‌هاي ساختماني ، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.

2- نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.

3- برنامهریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.

4- برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.

5- پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه  ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

6- همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژههای مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.

7- شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.

8- نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژهها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.

9- نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل اداره كل و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.

10- نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.

11- نظارت و رسیدگی بر نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژههای یادشده میگردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.

12- تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.

13- نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.

14- تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژهها و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.

15- شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.


تلفن 37624105

محل استقرار : مشهد مقدس- بلوار شهيد دستغيب- تقاطع بلوار خيام و دستغیب- اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ساختمان شماره يك -  طبقه همکف
ایمیل : maskan@khrud.ir