26 مهر 1400

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 

جناب آقای مهدی ذبیحی با مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی دارای15سال و 8 ماه سابقه خدمت در پست های: کارشناس اموراداری، رئیس اداره توسعه منابع انسانی وتحول اداری، رئیس اداره برنامه و بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی واکنون عهده دارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی هستند.

 

 

 

 

شرح وظايف معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

1- راهبري و هدايت ‌كليه ‌واحدهاي‌تحت ‌نظارت‌ به ‌منظور حسن انجام وظائف محوله.

2- نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي  مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به مدير كل استان .

3- سرپرستي و نظارت برامر پيش بيني نيروي انساني موردنياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني .

4- نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به مدير كل استان و حوزه ستادي وزارتخانه .

5- نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري ، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع ، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.

6- نظارت برامر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي ، اطلاعاتي . . .

7- نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني ، مالي و . . . به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه.

8- نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط.

9- نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي .

10- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .

11- نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط.

12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط.

13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان.

14- برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات ، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوله.

15- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه .

16- برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان .

17- شركت در كميسيونها ،كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه هاي موضوعه .


 

اداره پشتيباني ،  توسعه منابع انساني و تحول اداري

 

حمید فاضلی رییس اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری

 

 

1- همكاري با حوزه ستادي در امربررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظائف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري .

2- ارائه پيشنهادات لازم در خصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غيرضرور.

3-  انجام اقدامات لازم  نسبت به قوانين، آئين نامه‌ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه .

4- اجراي طرح جامع برنامه‌ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه .

5- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره‌وري،كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد .

6- اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .

7- كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و در صورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

8- پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين.

9- اجرای طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری کشور .

10- اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع .

11- اجراي مصوبات و بخشنامه‌هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده‌است‌.

12- اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي، اطلاعاتي و ...

13-  اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت .

14- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهای مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركزنوسازي و تحول اداري .

15- اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي وارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه .

16- بررسي ، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب.

17- انجام كليه اموركارگزيني اداره كل با رعايت قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف واختيارات تفويض شده .

18- پيش بيني نيازهاي تداركات اداري واحدهاي مختلف و اقدام بمنظور تهيه و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب.

19- ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات وآمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني .

20- اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه .

21- اداره امور تلفنخانه اداره كل .

22- پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير بمنظور جلوگيري از وقوع حريق و ساير سوانح .

23- انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين ومقررات .

24- واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت بر حسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه، نظافت، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد .

25- نظارت بر امر نگهداري ساختمانها ، تاسيسات وتجهيزات اداره كل .

26- نظارت بر اداره امور حمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل .

27- نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف .

28- نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم.

29- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل .

 

اداره امورمالی و ذیحسابی

سعید اسماعیلی رییس اداره امورمالی و ذیحسابی

 

 

1- اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل‌هاي مربوطه .

2- پرداخت هزينه هاي پرسنلي –عملياتي –تملك دارايي سرمايه‌اي در چارچوب اعتبار مصوب وطرحها پروژه‌ها.

3- پرداخت وجه‌هزينه‌ها وتنظيم اسناد و ليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري .

4- ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز .

5- درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها.

6- واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات وموافقت با نصب عامل وامين اموال ونظارت بر تكاليف آنها.

7- صدور در خواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه‌اي وتملك دارايي سرمايه‌اي.

8- كنترل ومراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول وواريز مانده نقدي .

9-  افتتاح حسابهاي بانكي موردنياز از طريق نمايندگي خزانه در استان.

10- رسيدگي به اسناد ومدارك هزينه ثبت ونگهداري حسابهاي درآمد وهزينه وتنظيم حساب ماهانه وارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر.

11- تامين اعتبار وپرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات.

12- انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه.

13- انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط.

14- نگهداري حساب هر يك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه .

15- نگهداري حساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن .

16- تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل ونظارت بر آن طبق قانون .

17- شركت در امور مربوط به مناقصه –مزايده وترك تشريفات مناقصه ومزايده با رعايت مقررات.

18- بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط وبرگزاري مناقصه طبق قوانين ومقررات – اجراي قرارهاي صادره ازسوي ديوان محاسبا ت كشور وساير محاكم قضائي.

19- اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي.

20- ساير امور محوله قانوني .

 

اداره درآمد و هزینه های عملیاتی

امیررضا شکری رییس اداره درآمد و هزینه های عملیاتی 

1- وصول درآمدها ،‌سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم .

2- تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل .

3- شناسائي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي ،‌ جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور.

4- انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين ، مقررات و تشريفات معمول .

5- ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني .

6- تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان .

 

 

تلفن :   37624106

محل استقرار: مشهد مقدس- بلوار شهيد دستغيب- تقاطع بلوار خيام و دستغیب- اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ساختمان شماره يك -  طبقه 2

ایمیل :  Poshtibani@khrud.ir