26 مهر 1400

معاونت املاک و حقوقی

 

معاونت املاک و حقوقی


آقای مهندس حجت ابراهیم نیای ترشیز با مدرک تحصیلی لیسانس عمران و فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارای بیش از 24 سال سابقه اجرایی در پست های: رئیس اداره پیمان و رسیدگی سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی و رئیس اداره پیمان و رسیدگی سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، معاون اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، عضو کمیته پیمان شورای فنی استان خراسان جنوبی، عضو کمیته پیمان شورای فنی استان خراسان  رضوی بوده و اکنون در سمت معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مشغول خدمت می باشند.

شرح وظايف معاونت املاك و حقوقي

1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله .

2- راهبري امر ارزيابي‌ و برآورد قيمت اراضي مورد خريداري و تملك شده و همچنين اراضي كه به متقاضيان واگذار مي‌شود بر اساس قانون و آئين نامه اجرائي مربوطه .

3- كنترل امرجمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليتها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان.

4- نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در استان.

5- برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعاليتهاي آنان در رابطه با زمين و امكانات واگذاري آن و همچنين كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعاليتهاي انجام شده بر روي زمينهاي شهري در سطح استان.

6- نظارت بر امر حفاظت از اراضي در سطح استان.

7- نظارت بر امر شناسائي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين .

8- شركت در كميته‌ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدير كل استان .

9- تهيه برنامه هاي اجرائي مديريت و گزارش پيشرفت كارها در قالب برنامه هاي مصوب به قائم مقام وزير ومدير كل استان.

10- راهبري امور دبيرخانه كميسيون تشخيص موضوع ماده 12قانون زمين شهري.

11-      راهبري امرارزيابي عرصه و اعيان مستحدثات واقع در مسير راهها و پرداخت بهاي آنها .

 

 شرح وظايف ادارات تابعه معاونت املاك و حقوقي

 

1- اداره  املاك ، بانك زمين و حفاظت از اراضي

اقای مجتبی بقایی رییس اداره املاک، بانک زمین و حفاظت از اراضی

1- شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .

2- شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .

3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .

4- استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .

5- انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .

6- انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .

7- انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .

8- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .

9- تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .

10- اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.

11- بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.

12- پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .

13- پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.

14- پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .

15- اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.

16- افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.

17- تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.

18- تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.

19- طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.

20- پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...

21- تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .

22- انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات.

23- تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12.

24- تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان.

25- تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.

26- انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .

27-  استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .

28- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.

29- انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد.

30- تأمين اعتبار نگهداري از اراضي.

31- نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .

32- بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .

33- همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .

34- پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.

 

2-  اداره  امور حقوقي  و دعاوي

1- طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .

2- تنظيم برنامه‌كار وكلا، دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهار نامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها .

3- بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از سايرواحدهاي اداره كل و استان .

4- پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور وتنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .

5- پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان وشهرهاي مربوطه .

6- رسيدگي و اظهار نظرنسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي وقضايي در وصول مطالبات ريالي وايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .

7- انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني.

8- انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني .

9- انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين ومقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط.

10- در خواست ارجاع امركارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

11- تهيه مشخصات كليه اراضي واگذاريا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين .

12- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه .

13- بازرسي موارد تصرفات غير قانوني در اراضي در اختيار اداره كل وانجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف .

14- پيگيري خلع يد ورفع تصرف از اراضي واملاك مورد تصرف غير قانوني وغير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي

15- اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني ، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوط و واريز به حساب خزانه.

16- ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف  مي گردند .

17- بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده ، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي .

18- تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع  مسئولين ذيربط.

 

3-  اداره واگذاري 

اقای بهزاد نخعی راد رییس اداره امور واگذاری

1- بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي‌كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط .

2- اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستورآزاد كردن ضمانت نامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .

3- انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از:

-تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري

- تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده

-امور مربوط به ارزيابي وقيمت گذاري اراضي ،تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري‌هاي قبلي وپاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن .

-پاسخگويي به اشخاص حقيقي وحقوقي مرتبط با واگذاري اراضي .

-بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حدنصاب مقرر در قانون ومالكيني كه زمين آنان موات تشخيص شده است .

تلفن 37628412
محل استقرار: مشهد مقدس- بلوار شهيد دستغيب- تقاطع بلوار خيام و دستغیب- اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ساختمان شماره يك -  طبقه 1

ایمیل : amlak@khrud.ir