| 24 اردیبهشت 1400

 

 

EN / FA    

 

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي
  نام و نام خانوادگي عبدالمجید نژاد صفوی
تلفن 37620012
دورنگار 37620013

محل استقرار

ساختمان شماره يك (دستغيب)

 

آقاي مهندس عبدالمجید نژادصفوی


* شرح وظايف حوزه مديركل