20 آذر 1398

 

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي
  نام و نام خانوادگي محمدرضا اخوان عبداللهيان
تلفن 37620012
دورنگار 37620013

محل استقرار

ساختمان شماره يك (دستغيب)

 

آقاي مهندس محمدرضا اخوان عبداللهيان داراي مدرك تحصيلي دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري و فوق ليسانس عمران و داراي بالغ بر  20 سال سابقه كار در پست هاي كارشناسي ساختمان، كنترل اجراي ساختمان،مديريت امور اجرايي ساختمان ها و تاسيسات عمومي و دولتي، مديريت مسكن و ساختمان اداره كل و رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و گروه اجرايي مي باشد.


* شرح وظايف حوزه مديركل