05 آبان 1400

اطلاعات تماس:


ساختمان شماره يك: مشهد مقدس-بلوار شهید دستغیب - تقاطع خیام 

 تلفن: ۱۷-۳۷۶۲۸۴۱۴(۰۵۱) فکس: ۳۷۶۲۸۴۱۸(۰۵۱)
پیام گیر ارتباط مردمی: ۳۷۶۲۸۴۱۴(۵۱) ۹۸+

ساختمان شماره دو:  مشهد- تقاطع بلوار خيام و فردوسي             

تلفنخانه: 7-37659816(051)

 پست الکترونیک: info@khrud.ir

                                                          « فهرست شماره تلفن هاي داخلي  اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ( ساختمان مركزي ) »                                                  صفحه : 1          
حوزه مدير كل  حوزه مدير كل معاونت توسعه مديريت و منابع انساني معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
قسمتي 610  ديوان محاسبات حسن پور 347-622 واحد اموال
سريع السيري 620 `پرهيزكار- كامياب- شرافتي 541 رئيس اداره توسعه منابع:  مسعودي 623 خوشنويس 170
ابراهيم زاده 616-652 اداره برنامه و بودجه مسئول كارگزيني : سالياني 350 نجار -  صدوقي 171
پورعباس – حيدري  658 ذاكري 400  عنايتي- طالبيان 319 پناهي 172
اداره هماهنگي حمل و نقل و پيگيريهاي ويژه عباسي 495 عودي 322 واحد خدمات ، تشريفات و نقليه
شكيبا 633 معصومي 476 افتخاري- سپهري 302-341 نوفرستي 133
رشيديان 637  قنبری 496 خانم جنگي 317 برق و تاسيسات 102
 آرامش 533  صالحي - کلالی 475 خانم جوانشير  327 تلفنخانه ( مخابرات)  101
شعر باف - مومنی 555     خانم ابراهيمي مقدم 318  نقليه ( شركت خدمات خودرويي )  116- 115
مديريت حراست دبيرخانه فن آوريهاي نوين صنعت ساختمان واحدرفاه : ميربهالدين 324 آرايشگاه 144
موسوي 342-3 مهر دوست 612 رفاه (معلم- بيمه ) 325-  320 آبدارخانه ( زير زمين ) 120
نگهباني درب اصلي 113 منجمي 732 واحد آموزش : جعفري- كوثري  365 آبدارخانه طبقه اول  344
نگهباني درب پاركينگ 112     دبيرخانه : رجايي 159 آبدارخانه طبقه دوم  446
        دبيرخانه / تحريرات 106-191    
اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل مسول بايگاني   ( عبدا... زاده ) 117 واحد مالي -  ( اداره درآمد و هزينه هاي  عملياتي )
اخوان رضايت 614 نعيمي مجد 139 بايگاني  :نوروزي-  يارمحمدي –  داودنیا- 108 شكري  121
 راستگو 178 ژاله پور 138 چاپ و تكثير ( صابري ) 134 خانم اسفندياري 146
نصرالهي- مصطفوی 177 ســـــاير ميز خدمت ( آتين- صابریان) 110-180 بذرگري- كافي 125 – 118 
اكبري -  فتحاني 179 باجه با نك مسكن 105 واحد تداركات   غفراني 148
آقایی - اخباری  187 فروشگاه تعاوني مصرف-دفتر تعاوني 194-153 انبار ملزومات :  اعظمي- آذرم 126 اباذري - سالياني 131
مرادي - رضايي 183  واحد پست  103 اسدی  137 آدمي 132
اداره ارتباطات و اطلاع رساني بسيج : محمديان ارشد 107 رفقا- جعفری 141-140  حاتمي - احمدی 192
مرتضوي – رستگار 655 بوفه 129 واحد ارزيابي عملكرد   واحد  امور مالي /ذيحسابي
ملك آبادي - حسيني 656     آيت الهي 654 كوكلاني 403
        حيدر زاده- حدیدی 653-657 خدادادي- معتمدی 473
                                                          « فهرست شماره تلفن هاي داخلي  اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي ( ساختمان مركزي ) »                                                  صفحه : 2          
معاونت توسعه مديريت و منابع انساني معاونت املاك و حقوقي معاونت شهر سازي و معماري معاونت باز آفريني شهري و مسكن
واحد  امور مالي /ذيحسابي اكبري فر -  فاضل 224-225 چراغي 577- 576  خانم سليمي 625
اسماعیلی 471 اداره حقوقي : بيك داد 206 هوشمند - اميد بخش 513 منصوري  624
نصري 477 اداره  املاك: 227 دل آسايي -كمالي 514-512 غلامشاهي 635
يعقوب زاده  468 قدرتي- حبيب زاده 223-204 نجفي - خسرو منش 511 بزرگوار- صبوری- بنایی 155
محمدي- انصاري 461 احتشام - معصوم زاده 109-222 سيگاري- تيموري 578 شكيبافر- پودینه 135
كامياب- آريانفر 459 ( ناجي  )  ( آرمون- توکلی) 228-237 صديقه ناصري 580 قانع - مولوی 160
 نظامي وطن 498 اسد زاده-  اسحاق زاده 242 براتي - سروش 582 مصطفوي- اشرفي 130
 سنجري 402 كامران- نبي  238  عظيمي 585 ورودی 189
سيروس- محمدزاده 458 (آريافر- شاه بازی )- احمدي 208-209 رفيعي - حيدري 597 فاطمی - صبری 161
كرماني نژاد 490 تيلونتن 236 قاسمي - غلامزاده 596 منزوی - عیسایی 124
 جمالي 464 سلیمانی 244  نامدار 581 زرندی- اصلاح جو 163
واحد  امور مالي /ذيحسابي موسوي 229 ربانی 505 جعفر پور- اصیل 164
خانم منفرد 626 محمدي-اكبري-رباطي 230     طباطبایی- اعتضادی 188
معاون ذيحساب : مرشد لو 469 کاظمی-  فتحي 288 اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و .. كارگروه مسكن مهر
معاون ذيحساب : رفيعي 479 اميني - غياثي 235 خیاطی 621-527 حیدری- رضوی 184
صالحي  456 فاضلی- حسين سبحاني - شعبانپور 207 صديقي 611  ميرداد 182
راستی خواه – شریعتی 444 امجدي 243 محمد زاده -مهري 522 رحیمی زاده  185
حبيب الهي - شريعتي 474 صامي- گلمكاني 247 دلقندی- موسی نژاد 521 معماری 181
صحرايي - تجدد 445 خسرو منش - داودي- رستميان 240 سرفرازي- آقايي 525 اداره باز آفريني شهري
پيري - مهدوي 472 نعيمي- كرمي 241 قبادي 528 رحماني پور  518
رمضاني – باستاني 499 فلاح - فرجامي- نخعي 287 نظيف كار- صنيعي 524 شفيعي - اسراري 515
تحول اداري   سبحاني- افخم 246 ملكي - شيباني- قريشي 523 سلماني- رجب پور 516
ابراهيمي- قرايي 360 احمدی - مومني  248        
عليزاده- نيكوفر- بازمانده 396 كرماني 263        
افشار- حزبئی 396 مجدي 466        
    خواجه  142        
فهرست شماره تلفنهای مستقیم ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی ( چهارراه خیام فردوسی)
معاونت مهندسی و ساخت- یگان حفاظت و ... نظارت بر ساختمانهای دولتی ادارات و واحدها  
نام اداره  تلفن فکس نام اداره  تلفن فکس نام اداره  تلفن فکس  
دفتر- پرنده 37612872 37650151       حراست 37650160 37650160
اداره نظارت راه اصلی - پور محمدی 37650153   اداره نظارت  37602052   پیمان رسیدگی 37650173    
  37650167   باصری 37659810   تبلیغات اسلامی 37659815    
اداره فنی و مهندسان مشاور- کلقایی 37650170   انفورماتیک 67659814   فناوری اطلاعات 37659799    
محمد زاده 37650156   سرگزي 37650165   تلفنخانه 37659816-7    
دفتر مديريت 37650175         تلفنخانه 37659809    
مديريت 37650176         تلفنخانه 37611141-37650161    
يگان حفاظت 37650178 37650177       تلفنخانه 37610142-37650162    
            تلفنخانه 37602051-37650163    
فهرست شماره تلفنهای داخلی ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی ( چهارراه خیام فردوسی)  
معاونت مهندسی وساخت حوزه معاونت مهندسی و ساخت ســایر ادارات و واحدها   
پرنده 192     اداره پیمان رسیدگی  
رمضانی- عظیمی 195 ژیان اخوان 188 عبدالهی 155 محمد زاده 211  
اداره نظارت( راه روستایی )  باصری 190 نصیری 152 جمشیدی 217  
کاظمی 141      سجده - خبازیان 191 مختاری 156      
مالکی 137     امین طلایی 179 محمدی 154      
        صفری 189 ابراهیم نیا 150      
        گلستانی 173 عمارلو 151      
        ذوقی 144 داش سوز 151      
        گوهری 207 مدیریت حراست  
        خوافی 163 قویدل 148  
  اداره نظارت بر ساخت راه هاي اصلي     تمجیدی 180 نگهبانی 101-100  
پورمحمدي 172 هادیان 165 جمیلی- خدادادی 177 تبلیغات اسلامی  
قرباني 176 جلیلیان رشیدی 166 مخیری 173 سلیمانی - براتی 202  
ضیایی 171 رضایی 165 ظهیری 143   فناوری اطلاعات  
قوامی 171 مهرداد 164 فرهمند 146   مصطفوی- کتابدار- قائمی 206  
محمد زاده 168     زندی- بختیار 205   بایگانی  
 اداره فني و مهندسان مشاور           لشکری 160  
کلقایی 153 کاظمی 215 سايــــــر          
نصرالهی 221 ثمره موسوی 201 یگان حفاظت 197 تاسیسات و برق  
یحیی صادقی 214 محمد صادقی 133 اتاق رانندگان 203 حسینی - محمدی 200  
كريمي عقدا 174 برزنونی 216 آبدارخانه طبقه بالا 175 چاپ و تکثیر  
همایونی 209 شاکری 221 کتابخانه / حشمتی 157 کاظمی 204