| 02 مهر 1399

اطلاعات تماس:


ساختمان شماره يك: مشهد مقدس-بلوار شهید دستغیب - تقاطع خیام

 تلفن: ۱۷-۳۷۶۲۸۴۱۴(۰۵۱) فکس: ۳۷۶۲۸۴۱۸(۰۵۱)
پیام گیر ارتباط مردمی: ۳۷۶۲۸۴۱۴(۵۱) ۹۸+

 

ساختمان شماره دو: مشهد- تقاطع بلوار خيام و فردوسي    

تلفنخانه: 7-37659816(051)  

 پست الکترونیک: info@khrud.ir