| 11 آبان 1399

  ارتباط با مدیر کل

   تبریک سال1399
   گام دوم انقلاب

   مردمی ترین انقلاب: 

   انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگ ترین و مردی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله ی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و از کرامت خودو اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است.

   پدافند

     

   گلبهار