| 04 آذر 1399

  ارتباط با مدیر کل

  تبریک سال1399
  گام دوم انقلاب

  مردمی ترین انقلاب: 

  انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگ ترین و مردی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله ی پرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و از کرامت خودو اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله ی خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است.

  بسیح

    

  گلبهار
  بانوان