دات نت نیوک
02 اسفند 1396
 عنواندسته‌بندی توضیحات
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمانمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 15061677000
مديريت و راهبري آموزشهاي تخصصيمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 18051678101
صدور پروانه اشتغال به کارکاردانی شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682103
صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682103
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682104
صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682110
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی"طراح و ناظر"مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682109
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی)مهندسی،کاردانی و تجربیمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682101
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی)مهندسی،کاردانی و تجربیمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682106
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحیمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682100
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص حقوقی)مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682105
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانیمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 15061679000
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی"تبصره 4 ماده 11"مدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 13041682108
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری (تهیه طرحهای طراحي شهری)مدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021690102
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری (تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع شهری)مدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021690100
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری (تهیه طرحهای تفصیلي شهری)مدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021690101
تهیه و به روزرسانی پايگاه اطلاعات مكانی طرحهاي توسعه و عمرانمديريت شهرسازي و معماريدریافتشناسه: 15021692000
تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع ناحیهمدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021689101
تهيه و تصويب طرح هاي فرادست توسعه و عمران (تهيه طرحهاي كالبدي منطقه اي)مدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021689100
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه ای مرتبط با مهندسی ساختمانمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 15061681000
تامین منابع جنسی (مصالح ) پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازيمدیریت توسعه و منابع دریافتشناسه 13051685000
تامين عكس و نقشه پايهمدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021691000
برگزاری آزمون ورود به حرفهمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 18051678100
تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری (تهیه طرحهای مجموعه شهری)مدیریت شهرسازی و معماریدریافتشناسه 15021690103
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشورمدیریت مسکن و ساختمان دریافتشناسه 15061676000
طراحی سایت