دات نت نیوک
02 اسفند 1396

EN / FA

آگهي مناقصه ها و مزايده ها

آگهي مناقصه ها و مزايده ها

 عنوانتوضیحات
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 10و9 بهمن 961396/11/10
آگهی مزایده مغازه تجاری در شهرستان قوچان در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 24و 25 دی 96 1396/10/25
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 24و 25 دی 1396/10/25
اطلاعیه عرضه زمین در روزنامه های قدس و خراسان مورخه های 23و 24 دی 1396/10/23
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 19و 20 دی 1396/10/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های قدس و صبح امروز مورخه های 6 و 7 و9 دی 1396/10/06
آگهی مزایده آپارتمان و منزل ویلائی مسکونی در شهر مشهد مقدس-بلوار سجاد در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 آذر و 2 دی 1396/10/02
آگهی مزایده زمین تجاری و مسکونی در شهرستان سبزواردر روزنامه های خراسان و قدس مورخه 22 آذر96 1396/09/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های صبح امروزو قدس مورخه های 14و 13 آذر1396/09/13
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 2 و 1 آذر1396/09/02
گهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 2 و 1 آذر1396/09/01
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 30 آبان و 1 آذر1396/08/30
آگهی مزایده مغازه تجاری و آپارتمان در شهر جدید گلبهار در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 و 29 آبان 1396/08/29
آگهی مزایده مغازه تجاری در شهرستان کاشمر در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 21 و 22 آبان 1396/08/21
آگهی مزایده زمین مسکونی در شهرستان خواف در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 20 آبان 96 1396/08/20
آگهی مزایده زمین تجاری و مسکونی در شهرستان سبزواردر روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 20 آبان 1396/08/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و قدس مورخه های 6 و 5 شهریور99661396/08/06
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 3و4آبان 1396/08/03
آگهی مزایده آپارتمان مسکونی در شهر مشهد مقدس - بلوار سجاد منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 شهریور, یک آبان 961396/08/01
آگهی مزایده آپارتمان مسکونی در شهر مشهد مقدس - بلوار سجاد منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 30 شهریور, یک آبان 1396/08/01
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 21 و 22 آبان 1396/06/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 13 و 12 شهریور 1396/06/12
آگهی اعلام رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری منتشر شده در روزنامه های خراسان مورخه 11 شهریور1396/06/11
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه های 29 و 30 مرداد 961396/05/29
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه های خراسان و قدس مورخ 29 مرداد961396/05/29
آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 28 مرداد 961396/05/28
آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه های خراسان و صبح امروز مورخه 28 مرداد 961396/05/28
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 96/6 و 96/5 نوبت سوم قطعه دوم و سوم محور تربت جام و تایباد منتشر شده در روزنامه های خراسان1396/05/22
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 96/6 و 96/5 نوبت سوم قطعه دوم و سوم محور تربت جام و تایباد منتشر شده در روزنامه های خراسان 1396/05/22
آگهی مزایده زمین تجاری در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های10 , 11 مرداد 11961396/05/11
آگهی مزایده زمین تجاری در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های10 , 11 مرداد 961396/05/11
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های15 , 14 تیر 961396/04/14
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه های خراسان و اتفاقیه مورخه های15 , 14 تیر 961396/04/14
آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 4 تیر 961396/04/07
آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 4 تیر 961396/04/07
​آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه29 , 28 خرداد 961396/03/28
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه10 , 11 خرداد 961396/03/10
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه10 , 9 خرداد 961396/03/09
آگهی فراخوان مناقصه منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه9 , 8 خرداد 961396/03/08
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه7 , 8 خرداد 961396/03/08
آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی در شهرستان گناباد منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه 30 اردیبهشت 961396/02/30
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران و مناقصه 96/5 و 96/6 نوبت دوم منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه16 , 17 اردیبهشت 961396/02/16
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه12 , 11 اردیبهشت 961396/02/11
آگهی مناقصه عمومی منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه6 اردیبهشت 961396/02/06
آگهی اطلاعیه عرضه زمین منتشر شده در روزنامه خراسان مورخه28 , 29 فروردین 961396/01/28
طراحی سایت